Zorg op school

tovenaarmeisje      jongentovenaar

Als schoolteam zijn wij bekommerd om het welzijn van elk kind en trachten wij via ons zorg- en gelijke kansenonderwijs aan al onze leerlingen de optimale leer- en ontwikkelingskansen te bieden. Hiervoor werken de klasleerkrachten en het zorgteam nauw samen om te helpen bij zowel leerstofverwerking als socio-emotionele ontwikkeling.

Enerzijds moet de school vermijden dat kinderen ontmoedigd geraken door  voortdurend taken te moet verwerken die ze niet aankunnen en anderzijds moet het onderwijs uitdagingen blijven bieden aan kinderen die gemakkelijker en vlugger leren.

Het zorgteam ondersteunt de klasleerkrachten bij het klasintern differentiëren. Zij gaan mee op zoek naar aangepaste materialen, zijn op bepaalde tijdstippen in de klas aanwezig, zijn beschikbaar voor advies,…. Waar klasinterne differentiatie moeilijk te organiseren valt, wordt er gewerkt met kleine groepjes leerlingen buiten de klas.

Soms moeten er aanpassingen aan het leertraject gebeuren. Deze worden steeds vooraf besproken met de ouders, de klasleerkracht, de directie, het zorgteam en een CLB-medewerker en worden vastgelegd in een samenwerkingsplan.

Voor bepaalde kinderen is een individueel leertraject voor één of meerdere vakken aangewezen. Na overleg met de ouders wordt dit toegepast

Als ouder, opvoeder,… bent u een onmisbare schakel in de ontwikkeling van uw kind. Net als de klasleerkrachten willen wij ook voor u steeds bereikbaar zijn en hopen wij op een goede samenwerking.

   gok

Contactpersonen van het zorgteam:

-  zorgcoördinator en huiswerkklas: Juf Els 

- zorgleerkrachten: juf Nele, Juf Mai, juf Ina en juf Eline

 


1. Leerlingvolgsysteem

Om de evolutie van onze leerlingen gericht te kunnen volgen maken wij tweemaal per schooljaar gebruik van onafhankelijke testen op vlak van wiskunde en spelling. Ook het technisch leesniveau (AVI en woordenrijen) wordt meermaals per jaar gemeten. De resultaten van deze testen en de bevindingen van de klasleerkrachten worden met het zorgteam, CLB, klasleerkracht en directie besproken. Tijdens dit overleg wordt gekeken op welke manier we onze leerlingen het beste kunnen ondersteunen, zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak.

Mogelijk ontvangt u  als ouder, een uitnodiging om dit overleg bij te wonen. We hopen dan ook van harte dat u op deze uitnodiging ingaat, om samen op weg te kunnen gaan in de begeleiding van uw kind, thuis en op school.

2. Remediëren – Zorgklas

In onze school wordt doelbewust gekozen om zoveel mogelijk nodige ondersteuning te bieden in de klas. Soms is deze ondersteuning niet voldoende en kan uw kind tijdelijk buiten de klas extra begeleid worden voor een bepaald onderdeel. Hiervan wordt u steeds op de hoogte gebracht.

3. ON

Ondersteuningsnetwerk Kempen
Ter ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen wij rekenen op ondersteuning vanuit Ondersteuningsnetwerk Kempen. Ondersteuning is mogelijk op 3 niveaus: leerling, leerkracht, schoolteam. Met ervaring en kennis vanuit het buitengewoon onderwijs begeleiden ondersteuner(s) (met verschillende disciplines, vanuit verschillende contexten) met effect tot op de klasvloer. Als evenwaardige partner(s) én in co-creatie willen we samenwerken, elkaar inspireren, motiveren en (oplossingsgericht) verder bouwen op wat werkt. Ondersteuning is flexibel, vraaggestuurd, op maat, schoolnabij en laagdrempelig. Ondersteuningsnetwerk Kempen ondersteunt in partnerschap met ouders, CLB en andere externe diensten.

Roon Radeur is onze ondersteuner en tevens ankerpersoon.

Toon Radeur - Ondersteuningsnetwerk

 

4 .  Spelotheek

Onze school bezit een spelotheek en orthotheek: een rustige ruimte waar leerkrachten educatieve spelen of aangepast leermateriaal kunnen ontlenen.

5. Niveaulezen

Technisch lezen is een leerproces dat zeer veel oefening vergt.

In het eerste (vanaf februari), tweede en derde leerjaar wordt wekelijks niveaulezen georganiseerd. Op basis van hun leesniveau worden de leerlingen ingedeeld in leesgroepjes die begeleid kunnen worden door leerkrachten /of leesouders.

Zo krijgen de leerlingen de kans om op hun niveau en met aangepast leesmateriaal te oefenen.

Een gewaardeerde vorm van ouderparticipatie op school!

 

6. Het kindercontact

Tijdens het kindercontact praat de juf of meester met de leerling over de leer- en leefhouding. De leerling wordt aangezet tot zelfreflectie en krijgt feedback. De leerkracht bevestigt het positieve en laat de leerling zelf verwoorden waaraan nog gewerkt zal worden. In samenspraak bepalen ze een persoonlijk aandachtspuntje. Ze spreken af hoe de juf of meester hierbij gaat helpen en hoe ze het samen gaan opvolgen. De leerling wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf tot een conclusie te komen. De leerlingen leren daarnaast ook hun punten interpreteren: een 7/10 kan voor een bepaald leergebied voor hen best flink zijn en voor een ander dan weer niet. Ze leren dat ze zich niet met klasgenootjes moeten vergelijken, maar dat hun eigen ontwikkeling telt.
Kinderen vinden zo’n moment van persoonlijke aandacht prettig. De band met de leerkracht groeit en de drempel om zich te uiten verlaagt.

-